Pages Navigation Menu

Η ΑΓΙΑ ΜΟΝΗ , Νέα Εκκλησούλα

Βορειανατολικά του χωριού Νέα Εκκλησούλα και σε απόσταση τεσσάρων (4) χιλιομέτρων είναι κτισμένη η Αγία Μονή, «το μοναστήρι του Κολοκοτρώνη», γιατί αυτός φρόντισε για την ανοικοδόμησή του τα έτη 1822 και 1825 μετά την καταστροφή του από τους Τούρκους.

makrinh

Πρώτη αναφορά της μονής σαν Νέα Μονή έχουμε το 1322 σε χρυσόβουλο του Ανδρόνικου Παλαιολόγου. Ολόκληρο το οικοδόμημα της μονής είναι λιθόκτιστο σε σχήμα παραλληλόγραμμο. Πάνω από τη θολωτή της είσοδο είναι επιγραφή με το όνομα του Θεοδώρου Κολοκοτρώνη και αριστερά εντοιχισμένες πλάκες και αρχιτεκτονικά μέλη που μεταφέρθηκαν από το αρχαίο θέατρο της Μεγαλόπολης. Το καθολικό, μαυρισμένο από τις καταστροφές, ανήκει στον τύπο της μονόκλιτης βασιλικής και είναι αγιογραφημένο από λαϊκό ζωγράφο του 18ου αιώνα. Είναι αφιερωμένο στην Κοίμηση της Θεοτόκου και εορτάζει στις 15 Αυγούστου.

 ΕΝΑ ΑΓΝΩΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ Θ. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ

kampana

η Καμπάνα της Εκκλησούλας

Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, εις της «Διήγησιν των συμβάντων της Ελληνικής Φυλής» (Απομνημονεύματα, σελ. 2829), αφηγείται: «Μια φορά επήγα εις το πανηγύρι της Αγίας Μονή, αυτό το μοναστήρι ήτον μεγάλο και εχαλάσθη εις την πρώτην Τουρκιά όταν επέρασα, ήταν μια μάνδρα χαλασμένη και σκεπασμένη εκκλησιά με κλάδους δένδρων τότε έταξα, ότι: Παναγιά μου, βοήθησε μας να ελευθερώσωμεν την Πατρίδα μας από τον Τύραννο, και να σε φκιάσω καθώς και ήσουν πρώτα».

Αυτό συνέβη το 1803. Ο Θεός επέτρεψε και η Πατρίδα ελευθερώθηκε και ένα από τα πρώτα μελήματα του Κολοκοτρώνη, είκοσι χρόνια μετά το τάμα του (1823), ήταν να επισκευάσει την εκκλησία και να την κάνει δική του ιδιοκτησία. Αφηγείται πως το 1833 «επήγα εις την Τριπολιτζά, αποκεί επήγα εις ένα πανηγύρι της Αγίας Μονής, όπου επήγαινα κάθε χρόνο, ότι είναι ιδιοκτησία μου» (σελ. 257)

Πρόσφατα, στο Ιστορικό Αρχείο της Ιεράς Συνόδου ανακάλυψα ένα έγγραφο του ίδιου του Στρατηλάτη του 1821, που, άγνωστο ως τώρα, αναφέρεται στην Αγία Μονή και δείχνει την πολλή ευσέβειά του και τον σεβασμό της μνήμης των γονέων του. Το παραθέτω αυτούσιο:

Προς την Σεβ. και Ιεράν Σύνοδον του Βασιλείου της Ελλάδος.

Εις την πεδιάδα της Μεγαλουπόλεως ήτον ερείπιον εκκλησίας, επ’ ονόματι της υπεραγίας Θεοτόκου τιμώμενης, και Αγίας Μονής καλούμενης.

Ο υποφαινόμενος κατά τα 1823 ανήγειρεν αυτήν δι’ιδίων εξόδων εκ βάθρων, οικοδομήσας και μικρόν οικίσκον, και προς καθημερινήν δοξολογίαν της Θεοτόκου διόρισα και τακτικόν Ιερέα, τον εις τα πέριξ χωρία ενορευόντα.

Κατά τα 1825 ότε οι Άραβες εις την Πελοπόννησον εισέβαλον, όχι μόνο την εκκλησίας έκαυσαν, αλλά τα πάντα κατέστρεψαν, ώστε ηναγκάσθην και αύθις να τα οικοδομήσω, προσθέσας και μικρόν, νεόφυτον εξ ιδίων μου αμπελώνα.

Κατά τα 1833, ότε δι διατάγματος Βασιλικού, και της Ιεράς Συνόδου διελύθησαν πολλά Μοναστήρια, απεδίωξαν και τον παρ’εμού εις την ρηθείσαν εκκλησίαν, διορισθέντα Ιερέα, όθεν επειδή και τα ρηθέντα οικοδομήθησαν δι’εξόδων μου, και ως εκ τούτου λογίζονται ιδιοκτησία μου, παρακαλώ την Σεβ. και Ιεράν Σύνοδον να διατάξη όπου ανήκει, δια να εγκριθή ο παρ’εμού παρουσιασθησόμενος Ιερεύς, όστις τρεφόμενος εξ ιδίων μου θέλει εύχεται εις τον Θεόν, και την υπεραγίαν Θεοτόκον υπέρ των ψυχών των τεθνηκότων Γονέων μου.

Ευέλπις εις την εκπλήρωσιν της δίκαιας ταύτης αιτήσεώς μου, υποσημειούμαι ευσεβάστως

Ο ευπειθέστατος

Θ. Κολοκοτρώνης

Την 15ην Αυγούστου 1835

Εν Αθήναις

Η Ιερά Σύνοδος ενέκρινε το αίτημα του Θ. Κολοκοτρώνη. Από το ίδιο Αρχείο πληροφορούμαστε ακόμα ότι το 1835 εφημέρευαν στην Αγία Μονή οι ευλαβείς Ιερομόναχοι της διαλελυμένης Μονής του Τιμίου Προδρόμου Γορτυνίας Γαλακτίων και Θεοδόσιος. Σήμερα η Αγία Μονή έχει προσαρτηθεί, ως διαλελυμένη, στην ενορία του Αγίου Νικολάου του χωριού Εκκλησούλα Μεγαλοπόλεως.